زمان بندی طراحی و ساخت سوله:

مدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 24 روز

مدت زمان نصب سوله 3 روز

مدت زمان پوشش سقف دیوارهای پیرامونی و پنل ساندویچ 13 روز

مدت زمان طراحی سوله  یک هفته