زمان بندی طراحی و ساخت سوله:

مدت زمان ساخت فونداسیون ( دکوپاژ، خط کشی، خاک برداری، قالب بندی و آرماتور بندی، بتن ریزی) 48 روز

مدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 28 روز

مدت زمان نصب سوله 3 روز

مدت زمان پوشش سقف 8روز

مدت زمان طراحی سوله  یک هفته