زمان بندی طراحی و ساخت سوله:

مدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 12روز

مدت زمان نصب سوله 1 روز

مدت زمان پوشش سقف دیوارهای پیرامونی و پنل ساندویچ یک هفته

مدت زمان طراحی سوله  یک هفته