طرف قرارداد

:شرکت باوندکارآفرین واقع درشهرک صنعتی شمس آباد

ابعاد سوله:

عرض سوله 20 متر، طول سوله 154 متر، ارتفاع ستون کنار 9.2 متر

سطح اشغال پشت تا پشت سوله3080 متر و زیر بنای 6160. متر

تصویر سقف بدون پوشش یک سوله نیمه کاره