زمان بندی طراحی و ساخت سوله:

مدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 24 روز

مدت زمان نصب سوله 4 روز

مدت زمان پوشش سقف  یک هفته

مدت زمان طراحی سوله  یک هفته