سالن ها و یا سوله های صنعتی، سازه هایی یک طبقه با دهانه هایی بزرگ و سقف شیبدار هستند که امکان طراحی آنها جهت نصب جراثقال های سقفی نیز وجود دارد. این سازه ها برای کاربری ها تولیدی ،صنعتی ، انبار ، آشیانه هواپیما و سالنهای ورزشی و یا از ترکیبی موارد یاد شده مورد استفاده قرار گرفته و در ابعاد بزرگ طراحی و ساخته می شود.(کلیدواژه:تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله،اتصال فلنچی در سوله)

مقدمه

معرفی مدل آزمایشگاهی و صحت سنجی نتایج روش اجزای محدود

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل1: جک هیدرولیکی و شرایط مرزی سیستم مورد استفاده در مطالعه آزمایشگاهی

blank
(1)
blank
(2)

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل2: کانتورهای حاصل از تحلیل آباکوس مدل

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل3: مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مدل اجزای محدود

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل4: نمودارهای هیسترزیس حاصل از تحلیل مدل شاهد آزمایشگاهی

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
جدول1: مقایسه پارامترهای مقاومتی بدست آمده در مدل عددی حاضر و پژوهش وانگ و همکاران (2018)

معرفی مدل های مورد مطالعه

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل5: مشخصات هندسی مدل شده در های ایجاد نرم افزار آباکوس
تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
جدول2: ابعاد و مشخصات هندسی بررسی مورد مدل

نتایج تحلیل مونوتونیک و هیسترزیس

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل6: کانتورهای تنش در مدل های اتصال مورد بررسی

blank
تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
جدول3: نمودار بار-تغییر مکان نمونه های مورد بررسی

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل7: ظرفیت باربری مدل1 با اتصال عمود
تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل8: ظرفیت باربری مدل2 با اتصال مایل

تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
شکل9: مقایسه ظرفیت باربری مدل ها به فرم نمودار میله ای
تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله
جدول4: نمودارهای هیسترزیس مدل ها

blank
شکل10: ظرفیت باربری فشاری نمونه ها
blank
شکل11: ظرفیت باربری کششی نمونه ها

نتایج تحلیل لرزه ای سوله

blank
شکل12: کانتور تنش مدلها

blank
شکل13: طیف شتاب زمین لرزه های مورد استفاده در مطالعه حاضر

blank
جدول5: نتایج حاصل از تحلیل مدلها در مواجهه با زلزله های مختلف

blank
شکل14: تغییرات کالیبره شده پاسخ سازه با اتصالات عمود و مایل در مواجهه با زلزله گسل نزدیک
blank
شکل: 15تغییرات کالیبره شده پاسخ سازه با اتصالات عمود و مایل تحت تحریک زلزله های گسل دور

نتیجه گیری (کلید واژه: تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله)

مراجع: (کلید واژه: تحلیل لرزه ای اتصال فلنجی در سوله)