کارتن پلاست 3 درصد uv وزن 700 گرم

توضیحات

  • ضخامت mm4
  • وزن گرم700
  • عرصm 2
  • طول m 3
  • رنگدرخواستی
  • واحدیک متر مربع
  • محل تحویل: تهران