کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 500 گرم

توضیحات

  • ضخامت mm3
  • وزن گرم 500
  • عرصm2
  • طول m50
  • رنگدرخواستی
  • واحدیک متر مربع
  • محل تحویل:تهران