کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 700 گرم

توضیحات

  • ضخامت mm4
  • وزن  گرم 700
  • عرص m2
  • طول m3
  • رنگدرخواستی
  • واحدیک متر مربع
  • محل تحویل:تهران