کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 900و 1100 گرم

توضیحات

  • ضخامت mm5
  • وزن گرم900
  • عرص m2
  • طولm3
  • رنگدرخواستی
  • واحدیک متر مربع
  • محل تحویل: تهران