کارتن پلاست3 درصد uv وزن 500 گرم

توضیحات

  • ضخامت mm3
  • وزن گرم 500
  • عرص m2
  • طول m50
  • رنگدرخواستی
  • واحدیک متر مربع