سفارش طراحی سوله

نگران ناقص یا غلط بودن اطلاعات ورودی نباشید مهندسان طراح ما قبل از شروع به طراحی با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات طراحی را تکمیل خواهند نمود.


ابعاد زمین محل ساخت سوله

ابعاد سوله مورد نظر جهت طراحی

نوع سقف سوله را انتخاب کنید. (الزامی)


طبقه دوم یا نیم طبقه :


بچه سوله یا سوله جانبی :

دستمزد تمام شده طراحی نقشه سوله با مشخصات فوق

0 تومان
لطفا از صحت اطلاعات تماس خود اطمینان حاصل کنید. مهندسان طراح باشما درتماس خواهد بود.
ارسال یک نسخه از اطلاعات سفارش به ایمیل شما
فرمت قابل قبول فایل : zip,rar,png,jpg,jpeg,bmp,dwg,dxf