021-4762 0005 info@soole-saz.com
محاسبه مقدار رنگ مصرفی در ساخت سوله و سالن های صنعتی

محاسبه مقدار رنگ مصرفی در ساخت سوله و سالن های صنعتی

برای محاسبه میزان رنگ لازم برای رنگ آمیزی قطعات فولادی یک سوله صنعتی ابتدا باید بتوانیم مساحت رنگ خوری سوله ها را محاسبه کنیم (رنگ مصرفی در ساخت سوله) مقدمه سوله چیست؟ برای آنکه در بدانید سوله چیست می توانید اینجا کلیک کنید، در تصویر زیر یک سوله تیرورقی با سقف شیبدار...
فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 35 متر و ارتفاع 8 متر

فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 35 متر و ارتفاع 8 متر

برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار ذیل محاسبه می شود که در نمودار NSPSM (Needed Steel...
فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 30 متر و ارتفاع 8 متر

فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 30 متر و ارتفاع 8 متر

برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار ذیل محاسبه می شود که در نمودار NSPSM (Needed Steel...
فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 20 متر و ارتفاع 5 و 6 و 7 و 8 متر

فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 20 متر و ارتفاع 5 و 6 و 7 و 8 متر

سفارش طراحی نقشه سوله نمونه نقشه های طراحی شده برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار ذیل...
فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 15 متر و ارتفاع 3 و 4 متر

فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 15 متر و ارتفاع 3 و 4 متر

سفارش طراحی نقشه سوله نمونه نقشه های طراحی شده سوله برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار...