سوله با کاربری کارخانه(کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 20*42 با ارتفاع کنج 12 متر واقع در شیراز بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه بدونه نیم/تمام طبقه(کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)

جدول ریز مصالح مصرفی

آیـــتممـقدارواحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف 21.6تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع 56کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله 5.4کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا 53.1تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون 420عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون 58متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون 64متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار) —متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون 125متر مربع
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3 112متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف 970متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه —متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه —تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها 380مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون 2000کیلوگرم

تخمین قیمت سوله(کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 27/11/1398 یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است

اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید