سوله کارخانه تولید محصولات لبنی

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 15*36با ارتفاع کنج 6متر واقع در کرمانشاه بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه محصولات لبنی بدون طبقه دیگر دارای جراثقیل 5 تنی

جدول ریز مصالح مصرفی در این سوله(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در کرمانشاه)

آیـــتممـقدارواحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف 14.3تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع 55.4کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله11کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا 35.5تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون 400عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون 51متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون 56.1متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار) —متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون 114متر مربع
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3 91متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف 643متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه —متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه —تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها 150مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون 1650کیلوگرم

تخمین هزینه ها(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در کرمانشاه)

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 28/11/1398 ششصدو چهل میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است

اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید