معرفی سوله:(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در شاهرود)

سوله 918  مترمربعی و بچه سوله 195  متر مربعی شاهرود  در جناح راست سوله اصلی که ابعاد اصلی سوله شاهرود 18×51 با ارتفاع کنج 6.15 و ارتفاع تاج 9.20 و ابعاد بچه سوله 6.5×30  با ارتفاع کنج 3.15 متر و ارتفاع تاج 4 است، کل حجم داخل سوله که در دست بهره برداری است 7212 مترمکعب و مساحت سطح اشغال آن 1243 متر مربع است سوله شاهرود  در 15کیلومتری شهرستان شاهرود به وسیله مجموعه سوله ساز ساخته شده است.(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در شاهرود)

طراحی سوله:

طراحی این سوله به روش LRFD مطابق با آیین نامه ها و نشریات داخلی و بوسیله دپارتمان طراحی سوله ساز انجام شده است. وزن برف در واحد سطح در این منطقه مطابق با آیین نامه در ردیف منطقه 3 قرار میگیرد(برف متوسط)و سرعت مبنای باد در حدود 90 کیلومتر بر ساعت است.خاک محل ساختگاه مطابق با آیین نامه 2800 طراحی ساختمان در برابر زلزله به عنوان تیپ 4 قرار گرفته است.

نقشه کد سوله شاهرود
نقشه کد سوله شاهرود
نقشه کد سوله شاهرود

کاربری سوله:

کاربری سوله ایستگاه تقلیل فشار گاز و استقرار تجهیزات و ماشین آلات گاز است

مدت زمان ساخت:(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در شاهرود)

این سوله از پی کنی تا بهره برداری با توجه شرایط تامین مالی پروژه بسیار بیشتر از حد استاندارد ساخت آن به طول انجامیده و مدیریت پروژه آن به دست مهندس ایمان سالاری از مجموعه سوله ساز بوده است. (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در شاهرود)،

پروژه سوله Work Shope شاهرود

متره و برآورد و هزینه ساخت  سوله در شاهرود

جدول متره:

جدول متره این پروژه در تاریخ 1399/10/10 با توجه به نقشه های اجرایی توسط خانم مهندس فتوحی انجام شده است.(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در شاهرود)

جدول متره پروژه ساخت سوله شاهرود

ردیفآیـــــتممقدارواحدتوضیحات
1 وزن ورق  با ضخامت 6 میلیمتر7744کیلوگرم
2وزن ورق با ضخامت 8 میلیمتر6408کیلوگرم
3وزن ورق با ضخامت 10 میلیمتر8806کیلوگرم
4وزن ورق با ضخامت 12 میلیمتر48کیلوگرم
5وزن ورق با ضخامت 15 میلیمتر6004کیلوگرم
6وزن ورق با ضخامت 25 میلیمتر1945کیلوگرم
7وزن کل پرلین و زهکش آب باران22691کیلوگرم
8وزن کل فولاد جوش کاری و نقاشی61245کیلوگرم
9زیربنای سالن1243متر مربع
10 حجم خاک برداری93.5کیلوگرم
11 مساحت نقاشی شده بر متر مربع2962متر مربع
12تعداد پیچ  قاب ها770عددm24= 160 m27= 610
13 حجم فونداسیون85متر مکعب
14 قالب بندی فونداسیون194متر مربع
15متوسط فولاد به ازای هر متر مکعب9.8کیلوگرم بر متر مکعب
16متوسط فولاد به ازای هر متر مربع49.3کیلوگرم بر متر مربع
17حجم آجر85متر مکعب
18پوشش مورد نیاز سقف1266متر مربع
19پوشش مورد نیاز اطراف327مترمربع
20میلگرد طولی فنداسیونبا احتساب 5 درصد دور ریز
21میلگرد برشی(خاموت) فنداسیونبا احتساب 5 درصد دور ریز

برآورد هزینه مصالح و دستمزد:

هزینه های در شده در این صفحه به تاریخ 1399/10/10 است

جدول برآورد هزینه و دستمزد
آیتمهزینه ساختهزینه مصالحواحدتوضیحات
هرکیلوگرم آرماتوربندی 20,000 90,000ريال
هرمتر مکعب بتن ریزی 1,100,000 2,000,000ريال
هرمترمربع قالب بندی 100,000 200,000ريال
هرمترمربع دیوار کشی 300,000 1,100,000ريال
هرمترمربع پوشش فلزی 200,000 1,100,000ريال
هرکیلوگرم اجرای سوله27,000 120,000ريالساخت و نصب
هر مترمربع رنگ آمیزی 30,000  35,000ريال
هرمتر مربع تیرچه بلوک370,000 500,000ريال
هر عدد بولت7,500 30,000ريال
هرمترمربع سقف کامپوزیت 600,000 1,100,000ريال
هرمترمربع ساندویچ پنل سقف 500,000 2,500,000ريال
هرمترمربع ساندویچ پنل دیوار 600,000 2,400,000ريال
هرمترمربع دکوپاژ،مگر،پی،خاکبرداری 100,000 150,000ريال

نتیجه برآورد قیمت ساخت سوله در استان سمنان در سال 1399

 اسکلت این سوله با توجه به موارد مندرج در لیست و جداول متره و براورد در تاریخ 1399/10/10 یک میلیاردو سیصدو نود میلیون تومان براورد شده است.