021-4762 0005 info@soole-saz.com
سازمان های دخیل در صدور و تایید مجوز ساخت سوله

سازمان های دخیل در صدور و تایید مجوز ساخت سوله

در ساخت سوله همانند دیگر سازه ها و پروژه ها دو مرحله کلی وجود دارد. مرحله اول که مراحل اداری و ابتدایی پروژه را در بر می گیرد و شامل طرح توجیهی و اخذ مجوز های لازم است و مرحله دوم که بیشتر شامل مراحل اجرایی پروژه و ساخت و ساز می باشد.در این سرفصل ما بیشتر به مراحل...
مراحل ساخت سوله به ترتیب و با تشریح

مراحل ساخت سوله به ترتیب و با تشریح

مراحل ساخت سوله ها با توجه به محل ساخت آن که می تواند در چه شهرک صنعتی و چه شهرستانی باشد و قوانین اداری آن شهرک چگونه است با یکدیگر متفاوت خواهد بود، لذا در این نوشتار سعی نویسنده بر آن است تا حدودی بصورت شفاف و ساده مراحل ساخت سوله را بیان نماید.( همچنین درپایین متن...
مراحل و اشخاص حقوقی یا حقیقی دخیل در ساخت سوله

مراحل و اشخاص حقوقی یا حقیقی دخیل در ساخت سوله

اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در سوله سازی تمام اشخاصی که در مراحل ساخت سوله می توانند درگیر باشند به ترتیب ذیل است 1- یک نفر کارفرما که به هر دلیلی در فکر ساخت سوله باشد:)) 2- سازمان جهاد کشاورزی، سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و… (جهت صدور مجوز فعالیت...