021-4762 0005 info@soole-saz.com
ارزیابی رفتار لرزه ای سوله با افزودن جرثقیل به دلیل تغییر کاربری

ارزیابی رفتار لرزه ای سوله با افزودن جرثقیل به دلیل تغییر کاربری

ارزیابی لرزه ای سوله و ساختمان های موجود، یک موضوع کلیدي در هر ناحیه ي زلزله خیز می باشد. در حقیقت، زلزله هاي متوسط تا قوي زندگی افراد زیادي را تهدید میکنند و در مقیاس ناحیه اي، با وارد کردن خسارات سنگین به سازه ها زندگی عادي و اقتصادي را با وقفه و رکود مواجه...
بررسی اثر خوردگی بر روی باربری لرزه ای سوله های صنعتی در مناطق جنوبی ایران

بررسی اثر خوردگی بر روی باربری لرزه ای سوله های صنعتی در مناطق جنوبی ایران

مقدمه پدیده خوردگی و نقش آن در موادی که در تأسیسات و ماشین آلات مختلف در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند دارای اهمیت بسزائی است. بررسی مداوم اثر خوردگی بر باربری لرزه ای در انواع سازه ها و سوله ها باعث جلوگیری از تخریب و عمر بیشتر سازه میشود. خوردگی را میتوان...
بررسی ضریب رفتار سوله تک دهانه در اثر اندرکنش خاك – سازه

بررسی ضریب رفتار سوله تک دهانه در اثر اندرکنش خاك – سازه

مقدمه آیین نامه های طراحی لرزه ای مدرن این موضوع را تصدیق میکنند که یک سازه ي درست طراحی شده وقتی که تحت زلزله هاي شدید به محدوده ي تغییر شکل پلاستیک میروند، میتوانند مقدار قابل توجهی انرژي را مستهلک کنند. براي محاسبه ي سطح نیروي طراحی لرزه اي براي طراحی مقاومت آیین...