021-4762 0005 info@soole-saz.com
تحلیل یک سوله صنعتی با نمای دو پوسته در تهران

تحلیل یک سوله صنعتی با نمای دو پوسته در تهران

مقدمه سوله با نمای دو پوسته : میزان مصرف انرژي در جهان امروز بعد از بحرانهاي افزایش قیمت نفت به یکی از چالشهاي اساسی براي کشورهاي در حال توسعه تبدیل شدهاست. در سالهاي اخیر افزایش نگرانی ها در خصوص اثرات زیست محیطی مصرف انرژيهاي فسیلی و گرم شدن کره زمین اهمیت این موضوع...