021-4762 0005 info@soole-saz.com

درخواست بازدید از محل پروژه در محدوده استان های همجوار تهران

شما در حال پرداخت هزینه بازدید از محل پروژه هستید، بازدید از محل پروژه به درخواست کارفرما و جهت دریافت مشاوره فنی در محل احداث پروژه است، لطفا شماره همراه خود را بدرستی وارد نموده و مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید و در آخر از پرداخت موفق خود اسکرین شات تهیه کنید، همچنین در نظر داشته باشید اگر به هر دلیلی بازدید از محل پروژه (از جانب “سوله ساز” یا درخواست کننده) منتفی شد مبلغ پرداخت شده با کسر یک درصد کارمزد درگاه بانک به شما عودت داده می شود اما درصورتی که تیم بازدید به محل پروژه مراجعه کنند (چه بازدید انجام شود یا بازدید به هردلیلی انجام نشود) مبلغ به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد، لذا پرداخت این مبلغ به منظور پذیرفتن شرایط قید شده در این توافق نامه است.

 

jbpayform[6]