021-4762 0005 info@soole-saz.com
طراحی بهینه سوله های هشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

طراحی بهینه سوله های هشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی سوله از فعالیتهای مهم و تعیین کننده در طراحی است و انسان محصور در طبیعت سعی میکند از منابع محدود، حداکثر خروجی یا سود حاصل شود. به همین منظور مهندسین سازه نیز همواره به دنبال طراحی سیستم با صرف هزینه و زمان کم هستند به طوریکه همه نیازهای عملکردی را برآورده...
الگوی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برآورد هزینه های انتخاب بهینه مصالح در فرآیند ساخت سوله

الگوی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برآورد هزینه های انتخاب بهینه مصالح در فرآیند ساخت سوله

مقدمه سیستم برآورد هزینه سوله به طور کلی روشها، مصالح و تکنولوژیهای متفاوتی برای طراحی سازه های صنعتی (سوله ها) وجود دارد که برخی از آنها براساس استفاده از مصالح بهینه و تکنولوتی های جدید ارائه شده اند [1]. از این رهگذر انتخاب مصالح یکی از پیچیده تارین فرآیندهای طراحی...
پارامترهای فنی و اقتصادی فرآیند ساخت سوله ها مطالعه موردی با هدف بهبود و ارتقای فرآیند تولید

پارامترهای فنی و اقتصادی فرآیند ساخت سوله ها مطالعه موردی با هدف بهبود و ارتقای فرآیند تولید

مقدمه همگام با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، نیاز به دستگاه ها و تجهیزات متنوع و تک منظوره رو به افزایش است. علاوه بر این تنوع، سلیقه های گوناگون استفاده کنندگان و روند به سوی تکامل صنعت، موجب شده است که دیگر سیستم های تولید قدیمی مانند خط تولید و اتوماسیون سخت،جوابگوی...
کاهش وزن سوله و تاثیر عملکرد تنش پوسته ها

کاهش وزن سوله و تاثیر عملکرد تنش پوسته ها

مقدمه عملکرد تنش پوسته ها برای اولین بار در سال 1592با آزمایشاتی که بر روی سوله با ابعاد بزرگ انجام گرفت، کشف شد. در طول این آزمایشها، مشاهده شد که تغییر شکل ها و تنش ها کوچکتر از مقادیر محاسبه شده است و توضیح داده شد که ورقهای فولادی پوشش، سبب کاهش تنش و افزایش...
تقویت و بهسازی سوله صنعتی در برابر بارهای ثقلی و جانبی با استفاده از کابلهای پیش تنیده

تقویت و بهسازی سوله صنعتی در برابر بارهای ثقلی و جانبی با استفاده از کابلهای پیش تنیده

مقدمه تقویت بهسازی سوله صنعتی داراي انواع گوناگونی هستند، سازه هایی یک طبقه با دهانه هایی بزرگ و سقف شیبدار که امکان طراحی آن ها جهـت جرثقیل هـاي سـقفی وجود دارد. این سازه ها براي کاربري هاي صنعتی، تولیدي، انبار، آشیانه هواپیما، سالن هاي ورزشی و یا ترکیبی از موارد یاد...