021-4762 0005 info@soole-saz.com

مقدمه

طراحی سوله در مجموعه سوله ساز شامل چندین مرحله جدا از هم است که بعداز استماع انتظارات کارفرما از کاربری سوله آغاز می شود. سپس طرح معماری مطابق با آنچه که کارفرما انتظار دارد طراحی می شود. و در چندید نوبت طی چند. جلسه به کارفرما تشریح می شود و درصورت نیاز به باز طراحی تا مرحله تایید کار فرما باز طراحی آن انجام می شود. بعد از تایید طرح معماری مهندسان سازه وارد عمل شده و اجزای سازه ای آن که شامل تیر ها و ستون ها و دیگر اجزای سازه ای می شود.(کلیدواژه:طراحی سوله از نظر سازه)

 

طراحی سوله از منظر سازه ای

با استفاده از نرم افزار SAP2000 و مدلسازی سازه ای از نظر استحکام و مقاومت چندین بار سازه را در جهت کاهش فولاد و دیگر مصالح مصرفی باز طراحی می کنند. با توجه به تعهد مجموعه سوله ساز نسبت به کارفرما مهندسان سازه طرحی. اقتصادی که شامل کمترین دور ریز مصالح است. بعنوان خروجی طراحی ارائه می نمایند. و در انتها با نرم افزرهای TEKLA و سوله پرداز نقشه های. اجرایی و شاپ های سوله بعنوان مرحله نهایی طراحی تهیه می­ شود. مطابقه آنچه که آیین نامه های طراحی سالن های صنعتی ایران مقرر نموده اند میزان بار برف به چهار بخش تقسیم می شود: ۲۵، ۹۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و فشار باد در مناطق مختلف ایران تا حدود ۹۲ کیلوگرم بر متر مربع نمایش داده شده است.

نقشه های سوله

نقشه های طراحی شده سوله عموما 3 نوع است. نقشه های معماری که نشان دهنده محوطه. جانمایی، و حریم سوله و نام آنها است. نقشه های اجرایی که شامل جزئیات، قطعات و شیوه اجرای آنهاست. نقشه شاپ های کارخانه که شامل خطوط برش ورق های فولادی جهت ساخت اجزا در کارخانه است. جهت دانلود نمونه ای از هر سه نوع نقشه میتوانید در بخش دانلود فایل این سایت اقدام به دریافت آنها نمایید.(کلیدواژه: طراحی سوله از نظر سازه)