سوله با کاربری انبار (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران)

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله در ابعاد 90*60 با ارتفاع کنج 4متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در جنوب تهران با 3 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری انبار کالاهای بازرگانی

جدول ریز مصالح( کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران)

آیـــتممـقدارواحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف 45تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع 72کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله12کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا 255تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون 1300عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون 350متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون 390متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار) 680متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون 90متر مکعب
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3 90متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف 5800متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه —متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه —تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها 300مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون 11کیلوگرم

تخمین هزینه ها

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 1398/11/10 چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است

اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید