021-4762 0005 info@soole-saz.com

سوله با کاربری خط تولید

برآورد اولیه (قبل از طراحی) سوله 38*102با ارتفاع کنج 9متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در استان زنجان شهر زنجان با یک ستون وسط، سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد بعلاوه یک تمام طبقه با کاربری خط تولید کارخانه (کلیدواژه:تخمین هزینه ساخت سوله در زنجان)

جدول ریز مصالح (کلیدواژه:تخمین هزینه ساخت سوله در زنجان)

آیـــتم

مـقدار

واحــد

تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف

5700

کیلوگرم

متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع

78.4

کیلو گرم بر هر متر مربع

متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله

9

کیلو گرم بر هر متر مربع

مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم بالا

630

تن

تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون

6920

عدد

تخمین تقریبی بتن فونداسیون

1090

متر مکعب

تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون

1198

متر مکعب

تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار)

متر مکعب

تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون

702

متر مکعب

حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3

84

متر مکعب

پوشش مورد نیاز سقف

4240

متر مکعب

تخمین بتن مورد نیاز طبقه

775

متر مکعب

تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه

59

تن

مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها

1568

مترمربع

تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون

22

تن

جدول تخمین مقدار مصالح مصرفی

تخمین هزینه ساخت سوله

هزینه خرید مصالح و دستمزد ساخت با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 17/04/1399 هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان بدون احتساب نازک کاری با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این برآورد قیمت از نوع (تخمین قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است که بطور میانگین ممکن از از 15 درصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است همچنین با در نظر داشتن اینکه این برآورد قیمت فقط با استماع انتظارات کارفرما از سوله انجام شده است لازم به توضیح است که این براورد با دو مرحله تخمین 1. تخمین مقدار مصالح مصرفی 2. تخمین قیمت مصالح (با توجه به تغییرات شدید قیمت ها) و دستمزد اجرا نگاشته شده است