سوله با کاربری خط تولید

برآورد اولیه (قبل از طراحی) سوله 38*102با ارتفاع کنج 9متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در استان زنجان شهر زنجان با یک ستون وسط، سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد بعلاوه یک تمام طبقه با کاربری خط تولید کارخانه (کلیدواژه:تخمین هزینه ساخت سوله در زنجان)

جدول ریز مصالح (کلیدواژه:تخمین هزینه ساخت سوله در زنجان)

آیـــتممـقدارواحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف5700کیلوگرم
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع78.4کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله9کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم بالا630تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون6920عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون1090متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون1198متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار)متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون702متر مکعب
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع384متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف4240متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه775متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه59تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها1568مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون22تن
جدول تخمین مقدار مصالح مصرفی

تخمین هزینه ساخت سوله

هزینه خرید مصالح و دستمزد ساخت با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 17/04/1399 هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان بدون احتساب نازک کاری با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این برآورد قیمت از نوع (تخمین قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است که بطور میانگین ممکن از از 15 درصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است همچنین با در نظر داشتن اینکه این برآورد قیمت فقط با استماع انتظارات کارفرما از سوله انجام شده است لازم به توضیح است که این براورد با دو مرحله تخمین 1. تخمین مقدار مصالح مصرفی 2. تخمین قیمت مصالح (با توجه به تغییرات شدید قیمت ها) و دستمزد اجرا نگاشته شده است