کاربری سوله:

 این مجتمع به منظور پرورش مرغ گوشتی از سه سالن برخوردار است که سالن شماره 1 و 2 سالن اصلی مرغداری و سالن شماره3 با کاربری انباردان به منظور نگهداری خوراک مرغ گوشتی استفاده می شود.(کلید واژه:هزینه ساخت سوله در ارومیه)

درصورتی که میخواهید در مورد ویژگی های سوله های مرغداری اطلاات بیشتری داشته باشید مقاله “تفاوت ها و ویژگی های سوله های مرغداری” رابخوانید

مدت زمان ساخت سوله:

مدت زمان ساخت این سوله باتوجه به برنامه ریزی دقیق و مدیریت پروژه مجموعه سوله ساز در 5 هفته انجام شده و سازه بصورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است.(کلید واژه:هزینه ساخت سوله در ارومیه)

طراحی سوله:

طراحی این سوله به روش LRFD مطابق با آیین نامه ها و نشریات داخلی و بوسیله دپارتمان طراحی سوله ساز انجام شده است. وزن برف در واحد سطح در این منطقه مطابق با آیین نامه در ردیف منطقه 3 قرار میگیرد(برف متوسط)و سرعت مبنای باد در حدود 90 کیلومتر بر ساعت است.خاک محل ساختگاه مطابق با آیین نامه 2800 طراحی ساختمان در برابر زلزله به عنوان تیپ 4 قرار گرفته است.

تصویر نقشه های معماری و سازه
blank
نقشه معماری انبار سوله

متره و براورد و هزینه ساخت سوله در ارومیه:

جدول متره:

جدول متره این پروزه در تاریخ 1394/9/25 با توجه به نقشه های اجرایی توسط آقای مهندس فرخنمون انجام شده است.

جدول متره پروژه ساخت سوله مرغداری ارومیه
ردیفآیتممقدارواحدتوضیحات
1مساحت عرصه6000متر مربع
2مساحت اعیان سالن1200متر مربع
3مساحت سالن شماره 21275متر مربع
4مساحت انبار300متر مربع
5مساحت ساختمان کارگری200متر مربع2 طبقه
6جمع کل2900متر مربع
جدول براورد هزینه 
آیتمهزینه ساختواحدتوضیحات
پیاده کردن سالن 1 جهت حفاری پی4.000.000ریال
میخکوبی آکس ستون ها و کنترل تراز بتن مگر40000000ریال
کنترل قالب بندی و آکس صفحه ستون ها4.000.000ریال
نصب ستون ها و کنترل شاغولی80000000ریال
میخکوبی کف سالن 1 جهت عملیات بتن ریزی5000000ریال
پیاده کردن سالن 2جهت حفاری پی4.000.000ریال
میخکوبی آکس ستون ها و کنترل تراز بتن مگر50000000ریال
کنترل قالب بندی و آکس صفحه ستون ها5000000ریال
نصب ستون ها و کنترل شاغولی120000000ریال
میخکوبی کف سالن 1 جهت عملیات بتن ریزی8000000ریال
پیاده کردن فونداسیون جهت حفاری پی انبار و ساختمان6600000ریال
میخکوبی محوطه جهت ریختن پخش مصالح60000000ریال
کنترل و تراز بتن کف محوطه120000000ریال


متره و براورد و هزینه ساخت سوله در ارومیه (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در ارومیه)

جدول متره این پروزه در تاریخ 1399/10/29 با توجه به نقشه های اجرایی توسط خانم مهندس فتوحی انجام شده است.

جدول متره سالن شماره 1

جدول متره 3*80*15
ردیفآیـــــتممقدارواحدتوضیحات
1 وزن ورق  با ضخامت 6 میلیمتر1272کیلوگرم
2وزن ورق با ضخامت 8 میلیمتر7626کیلوگرم
3وزن ورق با ضخامت 30 میلیمتر2234کیلوگرم
4وزن ورق با ضخامت 12 میلیمتر27کیلوگرم
5وزن کل پرلین و زهکش آب باران19220کیلوگرم
6وزن کل فولاد جوش کاری و نقاشی39551کیلوگرم
7زیربنای سالن1390متر مربع
8 حجم خاک برداریکیلوگرم بر متر مربع
9 مساحت نقاشی شده بر متر مربع2160متر مربع
10تعداد پیچ  قاب ها504عددm24= 504
11 حجم فونداسیون88متر مکعب
12 قالب بندی فونداسیون218متر مربع
13متوسط فولاد به ازای هر متر مکعب28.5کیلوگرم بر متر مکعب
14متوسط فولاد به ازای هر متر مربع11کیلوگرم بر متر مربع
15حجم آجر57متر مکعب
16پوشش مورد نیاز سقف1414متر مربع
17پوشش مورد نیاز اطراف242مترمربع
18میلگرد طولی فنداسیون1998کیلوگرمبا احتساب 5 درصد دور ریز
19میلگرد برشی(خاموت) فنداسیون1041کیلوگرمبا احتساب 5 درصد دور ریز

هزینه ساخت این پروژه  در مورخ 99/10/29 به میزان یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان محاسبه و بروزرسانی شده است.

جدول متره سالن شماره 2

جدول متره پروژه 3*85*15
ردیفآیـــــتممقدارواحدتوضیحات
1 وزن ورق  با ضخامت 6 میلیمتر1361کیلوگرم
2وزن ورق با ضخامت 8 میلیمتر11398کیلوگرم
3وزن ورق با ضخامت 10 میلیمتر6884کیلوگرم
4وزن ورق با ضخامت 12 میلیمتر27کیلوگرم
5وزن ورق با ضخامت 15 میلیمترکیلوگرم
6وزن ورق با ضخامت 25 میلیمتر3114کیلوگرم
7وزن کل پرلین و زهکش آب باران20042کیلوگرم
8وزن کل فولاد جوش کاری و نقاشی47746کیلوگرم
9زیربنای سالن1475متر مربع
10 حجم خاک برداریکیلوگرم
11 مساحت نقاشی شده بر متر مربع2432متر مربع
12تعداد پیچ  قاب ها1080عددm24
13 حجم فونداسیون92متر مکعب
14 قالب بندی فونداسیون231متر مربع
15متوسط فولاد به ازای هر متر مکعب32.4کیلوگرم بر متر مکعب
16متوسط فولاد به ازای هر متر مربع12.5کیلوگرم بر متر مربع
17حجم آجر60متر مکعب
18پوشش مورد نیاز سقف1501متر مربع
19پوشش مورد نیاز اطراف252مترمربع
20میلگرد طولی فنداسیون2102با احتساب 5 درصد دور ریز
21میلگرد برشی(خاموت) فنداسیون1087با احتساب 5 درصد دور ریز

هزینه ساخت این پروژه  در مورخ 99/10/29 به میزان یک میلیاردو نهصد میلیون تومان محاسبه و بروزرسانی شده است.

جدول متره سالن شماره3 (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در ارومیه)

جدول متره پروژه 6*20*20
ردیفآیـــــتممقدارواحدتوضیحات
1 وزن ورق  با ضخامت 6 میلیمتر589کیلوگرم
2وزن ورق با ضخامت 8 میلیمتر6137کیلوگرم
3وزن ورق با ضخامت 10 میلیمتر3764کیلوگرم
4وزن ورق با ضخامت 12 میلیمتر31کیلوگرم
5وزن ورق با ضخامت 15 میلیمترکیلوگرم
6وزن ورق با ضخامت 30 میلیمتر981کیلوگرم
7وزن کل پرلین و زهکش آب باران6853کیلوگرم
8وزن کل فولاد جوش کاری و نقاشی21146کیلوگرم
9زیربنای سالن480متر مربع
10 حجم خاک برداریکیلوگرم
11 مساحت نقاشی شده بر متر مربع956متر مربع
12تعداد پیچ  قاب ها288عددm24=
13 حجم فونداسیون31متر مکعب
14 قالب بندی فونداسیون67متر مربع
15متوسط فولاد به ازای هر متر مکعب8.8کیلوگرم بر متر مکعب
16متوسط فولاد به ازای هر متر مربع44.1کیلوگرم بر متر مربع
17حجم آجر24متر مکعب
18پوشش مورد نیاز سقف489متر مربع
19پوشش مورد نیاز اطراف340مترمربع
20میلگرد طولی فنداسیون670کیوگرمبا احتساب 5 درصد دور ریز
21میلگرد برشی(خاموت) فنداسیون326کیلوگرمبا احتساب 5 درصد دور ریز

هزینه ساخت این پروژه  در مورخ  99/10/29 به میزان هشتصد و پنجاه  میلیون تومان محاسبه و بروزرسانی شده است.

جدول برآورد هزینه و دستمزد مورخ  99/10/29
آیتمهزینه ساختهزینه مصالحواحدتوضیحات
هرکیلوگرم آرماتوربندی                   20,000                90,000ريال
هرمتر مکعب بتن ریزی               1,100,000            2,000,000ريال
هرمترمربع قالب بندی                  100,000               200,000ريال
هرمترمربع دیوار کشی                 300,000            1,100,000ريال
هرمترمربع پوشش فلزی                 200,000            1,100,000ريال
هرکیلوگرم اجرای سوله                  27,000               120,000ريالشامل ساخت و نصب
هر مترمربع رنگ آمیزی                  30,000               35,000ريال
هرمتر مربع تیرچه بلوک                370,000              500,000ريال
هر عدد بولت                   7,500                30,000ريال
هرمترمربع سقف کامپوزیت                 600,000            1,100,000ريال
هرمترمربع ساندویچ پنل سقف                 500,000           2,500,000ريال
هرمترمربع ساندویچ پنل دیوار                 600,000           2,400,000ريال
هرمترمربع دکوپاژ،مگر،پی،خاکبرداری                  100,000              150,000ريال