021-4762 0005 info@soole-saz.com

سنجش بهرهوری سوله سازی بي شك موفقيت هر سازمان به كيفيت مديريت آن وابسته است و كيفيت مديريت به كيفيت تصميم و درك سازماني وابسته مي باشد و كيفيت تصميم و درك سازماني به كيفيت اطلاعات و كيفيت اطلاعات به كيفيت اندازه گيري و تناسب آن بستگي دارد.(کلیدواژه:شرکتهای سوله سازی)

مقدمه

 بنابراين اندازه گيري و دقت آن نقش كليدي در موفقيت سازمان دارد . از اينرو اندازه گيري عملكرد مي تواند بعنوان يكي از مهمترين ابزارهاي تضمين اجراي دقيق و به موقع استراتژيها در يك سازمان بحساب آيد با توجه به اينكه تصميم گيري مديريت در يك سازمان در آتيهي سازمان و ميزان سود دهي و ميزان عملكرد آن تاثيربسزايي دارد و ميزان عملكرد يك واحد تصميم گيري از جمله پارامترهايي است كه مديريت سازمان را در جهت ارتقاي سازمان ياري مي بخشد لذا محاسبه ي عملكرد سازمانها بسيار مورد توجه مديران است.(کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی )
از طرفي در دنياي رقابتي امروزه ، سازمانها و مؤسسات تلاش مضاعفي جهت بهبود مستمر عملكرد سازمانشان انجام مي دهند تا در عرصه ملي و جهاني باقي بمانند. بنابراين مديريت در سازمان براي نيل به اهداف خود به دنبال استقرار نظامات و سيستم هائي مي باشد تا
فضاي مساعد براي افزايش بهره وري را تضمين كند. بدون بررسي و كسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالشها و مشكلات پيش روي سازمان و كسب بازخور و اطلاع از ميزان اجرا برنامه هاي تدوين شده و شناسايي مواردي كه به بهبود جدي نياز دارند ، بهبود مستمر عملكرد ميسر نخواهد شد. تمامي موارد مذكور بدون اندازه گيري و ارزيابي امكانپذير نيست. يكي از شاخص هايي كه بيش از ساير شاخص ها براي ارزيابي عملكرد بنگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد بهره وري است كه از طريق نسبت مطلوبيت هاي حاصله بر عوامل توليد بيان ميشود بهره وري به مفهوم مقايسه كارايي يك بنگاه طي دو زمان متفاوت و يا مقايسه كارايي دو بنگاه نسبت به يكديگر در يك زمان مي باشد به عبارتي بهره وري مقايسه كارايي است.(کلیدواژه: شرکتهای سوله سازی ) يكي از عوامل اثرگذار در بهرهوري، نيروي انساني است. مهندسي فاكتورهاي انساني در بهبود رابطه انسان و ماشين نقش مهمي ايفا ميكند. تيم مهندسي فاكتورهاي انساني متشكل از مهندس طراح، مهندس صنايع، مهندس توليد، متخصص كامپيوتر، متخصص طب فيزيك صنعتي، متخصص ايمني و سلامت و متخصص منابع انساني است. (کلیدواژه: شرکتهای سوله سازی ) هدف اصلي، حصول اطمينان از اين موضوع است كه ويژگيها و محدوديتهاي انساني در محيط كاري درنظر گرفته ميشوند [1].
فاكتورهاي انساني علمي است كه به بررسي رابطه بين انسان و بقيه اجزاء محيط ميپردازد. بنابراين فاكتورهاي انساني دانش به كارگيري اطلاعات فيزيك بدن انسان در طراحي ايمن، موثر و بهره ور محيط كار است. ارگونومي تعامل بين اجزاء بدن، تجهيزات و كامپيوتر را بررسي ميكند [2] و [3]. (کلیدواژه: سوله سازی، شرکتهای سوله سازی )

گاهي اوقات دو عبارت ارگونومي و فاكتورهاي انساني به جاي يكديگر به كار برده ميشوند. وليكن اين دو مفهموم از يكديگر جدا بوده ولي از طرف ديگر باهم در ارتباط هستند. تمركز ارگونومي روي طراحي تجهيزات ايمن و راحت براي عملكرد نيروي كار جهت افزايش كارايي و تعامل با محيط كاري است. اما فاكتورهاي انساني قواعد و فرآيندهاي به كارگيري قابليت و
محدوديتهاي نيروي انساني براي طراحي ابزارآلات كاري است ] (کلیدواژه: شرکتهای سوله سازی ) .[4توجه به وجود ماشينآلات مناسب براي استفاده نيروي انساني موجب گرديده است كه طراحي آنها از كوچكترين جزء تا كل سيستم ماشينها و ابزارآلات كاري را در برگيرد [5]. پيشرفت تكنولوژي در زمينه اينترنت اشيا موجب استفاده از اين دانش نوپا در پوشيدنيها همچون پوست بدن، روكشهاي هوشمند و لمس ديجيتال در سطح نانو شده است كه از آنها براي شناخت علائم مختلف فشار، حرارت و يا احساس استفاده ميشود [6]. ميزان شايستگي نيروي انساني موضوع مهمي است كه از آن نبايد چشم پوشي كرد. استاندرادهاي جهاني براي آموزش حرفهاي جهت پرورش شايستگيهاي نيروي انساني وجود دارد [7]. هنگامي كه نيروي انساني توانمندي و شايستگيهاي لازم جهت انجام وظايف خود را بدست آورد در بخشهاي مختلف با توجه به مهارت مربوطه به كار گرفته ميشود. بدليل رشد فزاينده تكنولوژي در دهه هاي اخير، فاكتورهاي انساني بايد در فاز طراحي و توسعه به شكل مدون درنظر گرفته شوند. بدليل پيچيدگي سيستمها، تغيير آنها پس ساخت نمونه واقعي غير منطقي است. بنابراين بايد تا حد امكان به فاكتورهاي انساني در فاز آغازين طراحي سيستمها، محصولات، ابزارآلات و محيطهاي كاري توجه نمود [1].(کلیدواژه: شرکتهای سوله سازی ) 
يكي از معروف ترين شاخص هاي رشد كل عوامل توليد (TFP1) مالمكوئيست است . (کلیدواژه: شرکتهای سوله سازی ) مالمكوئيست، اقتصاددان سوئدي، در سال ،1953شاخصي به نام شاخص استاندارد زندگي مالمكوئيست معرفي كرد. اين شاخص اولين بار در سال 1982توسط كيوس و چريستن سن و دايورت ، در تئوري توليد وارد شد و همچنين آنها تعميمي از اندازه تغييرات تكنولوژي سولو 3را در حالت چند ورودي و چند خروجي ارائه دادند [8] .در مقاله ونچه و فروغي (2007) برنامه ريزي چند خطي چند هدفه (MOLP4) پيشنهاد شده است. در اين روش پيشنهادي، افزايش برخي از وروديها (خروجيها) و يا كاهش آن بدليل برخي از وروديهاي ديگر (خروجيها) در يك زمان در نظر گرفته ميشود [9] .در سال 1989فار و همكاران، به منظور محاسبه شاخص مالمكوئيست از تكنيكهاي ناپارامتري تحليل پوششي داده ها، استفاده كردند [10].
روشهاي تحليل پوششي داده ها در اين است كه تعداد واحدهاي مورد ارزيابي به تعداد متغيرهاي ورودي و خروجي مرتبط است[11]. هر چه تعداد متغيرها بيشتر باشد تحليل انجام شده از قدرت تمايز كمتري ميان واحدهاي كارا و ناكارا برخوردار خواهد بود [12].
بنابراين لازم است كه در چنين حالتي تعداد متغيرها براي استفاده در مدل DEA6كاهش داده شوند [8]. در مدلهاي تحليل پوشش داده هاي اصلي (DA) وروديها و خروجيها با مقادير دقيق در مقياس نسبت اندازهگيري ميشود [13]. روشهاي متعددي براي كاهش ابعاد داده ها موجود مي باشد كه در بين آنها روش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA7) ابزاري توانمند براي كاهش شاخصها مي باشد و مي توان آن را در حيطه مربوط به مدل هاي تحليل پوششي داده ها وارد نموده و با استفاده از آن شاخصها را با كمترين حجم و حداكثر اطلاعات به كار گرفت [12].بنابراين لازم است كه در چنين حالتي تعداد متغيرها براي استفاده در مدل DEAكاهش داده شوند [8]. (کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی )

روشهاي متفاوتي براي كاهش ابعاد داده ها موجود مي باشد كه در بين آنها روش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)ابزاري توانمند بوده ومي توان آن را در حيطه مربوط به مدل هاي تحليل پوششي داده ها وارد نموده و با استفاده از آن شاخصها را با كمترين حجم و حداكثر
اطلاعات به كار گرفت [12]. تجزيه وتحليل اجزاي اصلي PCA يك روش شناخته شده است كه هدف آن توليد مقادير عظيمي از دادههاي عددي با استفاده از تعداد كم متغيرهاي نامعمول به نام اجزاست [14]. اما از آنجايي كه تعيين مقدار دقيق بسياري از شاخصها در سازمانها به دليل محدوديت هاي مختلف امكان پذير نيست بهتر است شاخصها به صورت بازهاي تعريف گردند. مدل كلاسيك PCAبر اساس ماتريس داده بازهاي بنا شده است [15] .دراين تحقيق نيز شاخصهاي موجود در بررسي شركتهاي سوله سازي به شكل بازه اي در نظر گرفته شده است. نوابخش و حسينزاده در سال 2007كاربرد شاخص بهره وري مالمكوئيست را با داده هاي بازهاي براي 18گروههاي آموزشي و پرورشي بررسي كردند[16]. يكي از اهدف اين تحقيق چگونگي اجراي روش PCA بر روي داده هاي بازه اي مي باشد. جبر بازهاي و رياضيات بازهاي تكنيكي قوي براي مقابله با عدم قطعيت و خطاهاي موجود راه حلهاي نهايي ارائه ميكند [17]. تنظيم محدوديت هاي حد بالا و پايين بازه به طور دقيق، به شكل معيار محدوديت از طريق منحصر به فرد كردن مقادير عامل در مقاله يونگ 8در سال 1931بررسي شده است [18]. عدد صفر به صورت فواصل به كار ميرود و دليل آن عدد روشن نمودن خطا است و محاسبه بازه به صورت جبري از ديدگاه نظريه شبكه صورت ميگيرد به طوري كه بتوان آن را به راحتي به محاسبات عددي اعمال كرد [19] .پروفسور مور، بر اساس نتايج نويسندگان قبلي و با استفاده ازمحاسبات ديجيتال مدرن، يكراه حل يكپارچه از اعداد فضايي را ارائه مي دهد كه نه تنها عمليات اساسي رياضي فواصل، بلكه همچنين محاسبات ماتريسي با فواصل، انتگرال هاي بازه، يك روش بازه براي معادلات انتگرال، و غيره را توصيه ميكند [20]. از مطالعات مهم در زمينه بازهاي ميتوان به اجراي روش PCA بر روي داده هاي بازه اي با استفاده از رويكردهاي VERTIC-PCAو CENTER-PCAاشاره كرد. در اين مقالات كه توسط كازس و همكارانش در سال 1997و چوكريا و همكارانش در سال 1998نوشته شده متغيرهاي با مقادير بازه اي در فضاي چندبعدي به صورت يك مستطيل يا جعبه تصوير سازي گرديده ورئوس جعبه و مركز آن براي اجراي مدل هاي DEAكلاسيك به عنوان داده هاي اصلي درنظر گرفته شده است [21] و [22]. در مطالعه ديگري كه درسال 2000 توسط پالامبو و لارو انجام شده با استفاده از رويكرد (3SOروش PCA) براي كاهش ابعاد داده هاي بازه اي به كار گرفته شده كه در اين تحقيق براي انجام تجزيه و تحليل ها از مقادير ماكزيمم و مينيمم بازه ها استفاده شده است [23]. در سال 2003 پالامبو و لارو 4مقاله ديگري ارائه دادند كه براي اجراي PCAبر روي متغيرهاي بازه اي از مقاديرميانگين مينيمم و ماكزيمم بازه ها و مقادير ميان دامنه بازه استفاده كردند و ماتريس واريانس و كواريانس تلفيقي اين دو مقدار را محاسبه كرده و تجزيه و تحليل هاي مورد نظر را به منظور به دست آوردن مولفه ها ي اصلي ارائه داده اند ] .[24پير پااُ لو 5و جيرداني درتحقيقي جهت تشخيص مناسب بودن متدهاي گوناگون به كارگيري روش PCAبر روي اعداد بازه اي از شبيه سازي و آزمون نيكويي برازش استفاده نموده و نتايج حاصل نشاندهنده آن بود كه تكنيك MR-PCA7نسبت به بقيه تكنيكها بهتر بود. پير پااُ لو 8و جيرداني در تحقيقي روشهاي مختلف پياده سازي روش PCAبر روي اعداد بازه اي را با استفاده از تكنيك شبيه سازي وآزمون نيكويي برازش موردمقايسه قرارداده و نتايج حاصل از مقاله آنها نشان دهنده آن بود كه روش MR-PCAنسبت به بقيه روشها بهتر است [14]. در اين مقاله نيز با استفاده از روش MR-PCA روي شاخصهاي موردمطالعه در شركتهاي سوله سازي كاهش مي يابد. (کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی)

بیان مسئله


بهره وري تلفيقي از معيارهاي كارايي و اثربخشي است. به عبارت بهتر بهره وري از تركيب دو مؤلفه اثربخشي و كارايي نتيجه ميگردد و به طور كلي نسبت ستانده واقعي به نهاده واقعي است. به اين ترتيب بهره وري، نه تنها “كمينه بازده” بلكه “كيفيت بازده” و تحقق هدف را نيز<br>مورد سنجش قرار ميدهد. موضوع عمده اين است كه يك زمينه اصلي براي مشكل اندازه گيري بخش خدمات وجود ندارد.هر صنعت خدماتي كه مورد بررسي قرار گرفته است، شامل مسائل منحصر بفرد خود مي باشد. از نهاده هاي مهم توليد،عامل نيروي كار و عامل سرمايه<br>هستند، به همين جهت دو مفهوم بهره وري نيروي كار و بهره وري سرمايه در حقيقت استفاده بهينه از عوامل نيروي كار و سرمايه را نشان ميدهد.

<p>با توجه به آنكه نيروي انساني از عوامل تاثيرگذار در بالابردن بهره وري در يك مركز صنعتي است توجه به عوامل فاكتور هاي انساني در بهبود اين كارايي و اثر بخشي جز نكات لاينفك يك مديريت كارا است.از اين رو با در نظر گرفتن تاثير اين فاكتور ها بر تعداد نفر ساعت مصرفي براي توليد و همچنين برقراي شرايط سالم و مناسب جهت تعمير و استفاده درست و به موقع از دستگاه ها به مقايسه شرايط كارخانه ها در قبل و بعد از برقراري اين عوامل تاثير گذار پرداختيم.<br>در بخش بعدي مقاله مختصري راجع به روش MR-PCA توضيح داده خواهد شد كه با توجه به كثرت ورودي هاي مساله جهت كاهش ابعاد وروديها به كار گرفته خواهدشد. سپس در بخش چهارم به معرفي شاخص به روري مالمكوئيست با داده هاي بازه اي مي پردازيم و سپس به معرفي شاخصهاي ورودي و خروجي واحدهاي سوله سازي خواهيم پرداخت و بخش پنجم را به شرحي از عوامل تاثير گذار فاكتورهاي انساني در دو مولفه نفر ساعت مصرفي همچنين بخشي از هزينه ماشين آلات اختصاص داديم. بخش ششم و هفتم به تجزيه و تحليل داده ها اختصاص خواهد يافت و در نهايت در بخش هشتم به نتيجه گيري خواهيم پرداخت. (کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی)

روش MR-PCA

اين روش يكي از متدهاي اجراي روش PCAبر روي دادههاي بازهاي ميباشد. در اين تكنيك هركدام از مقادير مربوط به شاخص هاي ورودي به صورت بازههايي ميباشد. در روش MR-PCA ميانگين مقادير ماكزيمم و مينيمم بازه و مياندامنه بازه مورد نظر را محاسبه ميكنيم [17] اصلي به شرح معادله [1] ميباشد.

سوله سازی
(1)

كه در آن مقادير مياني و مياندامنه را به ترتيب با ماتريسهاي Xr و Xc نمايش ميدهيم.

به طوری که:

سوله سازی
(2)

Xc ij متغيرهاي مربوط به ماتريس مقادير مياني و Xr ij متغیر های مربوط به ماتریس مقادیر میاندامه می باشد.

در رابطه (1) ماتریس واریانس تلفیقی ماتریس های و از طریق رابطه (3) محاسبه می گردد.

(3)

در رابطه (3)مقادير ماتريسهاي ?r و ?? را به دليل يكسان نبودن واحدهاي اندازه گيري استاندارد مينماييم.

سوله سازی
(4)

در رابطه (4)ماتريس انحراف معيار شاخص هاي ورودي ميباشد. در رابطه (4)پس از استاندارسازي، مقادير ويژه و بردارهاي ويژه مقادير استاندارد شده را با استفاده از رابطه (5)محاسبه ميكنيم.

سوله سازی
(5)

به صورت جداگانه مقادير را در رابطه(5) قرار داده و بردارهاي ويژه به دست ميآيند. پس از به دست آمدن بردارهاي ويژه بردارهاي ويژه متعامد را با استفاده از رابطه (6) به دست ميآوريم.

(6)

نهايتا مولفه هاي اصلي ازروابط زير به دست مي آيند.
مولفه هاي اصلي مقادير مياني متغيرهاي ورودي به صورت PCCix=XCi eci است.
مولفه هاي اصلي مقادير مياندامنه متغيرهاي ورودي به صورت PCrix=Xri eri است.

به منظور فهم اينكه كدام مولفه ها درمدل نگه داشته شوند بايد سهم مولفه هاي اصلي را در بيان كل تغييرات xمحاسبه نماييم.

براساس سهم مولفه هاي اصلي در بيان تغييرات x تعداد مولفه هاي اصلي كه نگه داشته مي شوند و به جاي متغيرهاي اصلي به كار ميروند مشخص ميگردد. در نهايت مولفه هاي اصلي بازه اي براي ورودي ها از رابطه زير محاسبه ميگردد.

مولفه هاي اصلي بازه اي شاخصهاي ورودي pcix [( xci _ xri),(xci + xri)] است.

با توجه به اينكه در مدل DEAلازم است كه تمام متغيرها مثبت باشند اما مقادير مولفه هاي اصلي مي توانند منفي شوند بنابراين با استفاده از رابطه (7)ميتوان آنها را مثبت نمود.

(7)

پس از مثبت نمودن مولفههاي اصلي براي محاسبه كارايي واحدها با استفاده از مدلهاي DEAبايد از مدلهايي استفاده گردد كه نسبت به تغيير واحد پايدار باشند، مدل پوششي CCRنيز داراي اين خاصيت است كه هم نسبت به تغييرورودي ها هم نسبت به تغييرخروجي ها پايدار است بنابراين دراين مقاله براي آزمون كارا بودن واحدها از مدل پوششي CCR استفاده ميكنيم.

سوله سازی
(8)
سوله سازی
(9)
(10)

مجموعة ++? شامل DMU هايي است كه تحت هر شرايطي از دوره tبه دوره t+1پيشرفت داشتهاند. مجموعه – Mشامل DMUهايي است كه تحت هر شرايطي پسرفت داشته اند و مجموعة +Mشامل DMU هايي است كه از دوره t به دوره t+1 در برخي نقاط پيشرفت و
در برخي نقاط پسرفت داشتهاند.
بنابراين اگر:

MILP <1،MIUP>1 ، آنگاه شخصی به نام P برای تعیین پیشرفت یا پسرفت DMUP به کار میرود که به شکل رابطه (11) نشان داده می شود.

(11)

اگر ρ > 1آنگاه درصد پيشرفت از پسرفت بيشتر است و اگر ρ < 1آنگاه درصد پسرفت از پيشرفت بيشتر است. (کلیدواژه: سوله سازی، شرکتهای سوله سازی )

شاخص های ورودی و خروجی تحقیق

متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل 6متغير ورودي (X) و 2متغير خروجي (Y) ميباشد كه به شرح زير معرفي مي شوند:
X1 هزينه ماشين آلات، X2نفرساعت مصرفي، X3سرمايه اوليه، X4هزينه مصالح، X5هزينه نيروي متخصص، X6ماليات پرداختي، Y1سود فروش، Y2متراژ سوله ساخته شده (متر مربع) با توجه به وروديها و خروجيهاي ارائه شده، مشخص است كه همگي متغيرها از نوع كمي ميباشند. در انتخاب اين متغيرها ، موارد زيادي بررسي گرديد ، به ويژه در رابطه با متغيرهاي ورودي نظرات متفاوتي وجود داشت و متغيرهاي ديگري نيز كانديداي انتخاب بودند ولي در نهايت پس از بررسي هاي كليه عوامل و نيز در نظر گرفتن نظر مديريت سازمان ، شاخص هاي فوق به عنوان ورودي و خروجي در نظر گرفته شدند. (کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی)

تاثیر گذاری فاکتور های انسانی بر دو مولفه ورودی هزینه ماشین آلات و نفر ساعت مصرفی

در ابتدا به بررسي فاكتورهاي انساني تاثيرگذار در نفر-ساعت مصرفي مي پردازيم .از ميان اولويت هاي كاربردي ارگونومي اولويت طراحي محيط كار و بهبود ايستگاه هاي كاري را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.از عوامل تاثيرگذار بر اين موضوع ميتوان به عواملي چون : فيزيكي، فيزيولوژيكي، تكنولوژيك و ارگونوميك اشاره كرد.
بررسي ها نشان ميدهد كه ارتباط معنا داري بين ميزان رضايت كاركنان از محيط كار و كاهش ميزان غيبت ها وجود دارد.باكاهش ميزان آسيب هاي شغلي به دليل طراحي مناسب ايستگاه هاي كاري ميزان گردش شغلي به دليل اسيب هاي جسمي به افراد به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. در كارخانه هاي مورد بررسي چند عامل تاثير گذار بر روي پرسنل اجرايي شد و مدت زمان كاري هر فرد قبل و بعد از اين موارد بررسي شد،بالابردن مدت زمان استراحت، افزايش حق اضافه كاري، طراحي و تنطيم ارگونومي بدن اپراتور در هنگام فعاليت اتوماتيك
دستگاه ها، تغيير شيفت كاري و پذيرايي و اغذيه در بين كار عواملي بود كه براي تنظيم و بهره گيري درست از نفرات موجود به كار برده شد.زمان كارمفيد هر اپراتور از اعمال اين فاكتورها توسط سرگروه و ناظر فني هر بخش اندازه گيري شد.تغيير راندمان توليد با توجه به تعداد نفرات مصرفي هر بخش تغييري قابل توجه را ارائه نمود كه در بخش هاي آتي به بررسي آن بر روي كارايي كارخانه ها مي پردازيم.
در بخش دوم به اعمال فاكتور هاي تاثير گذار بر روي تعمير به موقع دستگاه ها و همچنين استفاده درست از آن در جهت خرابي كمتر مي پردازيم تا بتوان هزينه ناشي از ماشين آلات را به حداقل رساند.طراحي صحيح،اجراو نصب ابزار آلات،نشيمن و يا قرار گيري صحيح اپراتور نسبت به دستگاه و همچنين بالا بردن دانش فردي هر نيروي كار از موارد بررسي اين مولفه بود كه در بخش هاي آتي به بيان تاثيرگذاري آنها خواهيم پرداخت. (کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی)

اجرای روش تحلیل مولفه اصلی (PCA)بر روی ورودی های بازه ای

به دليل همسان نبودن واحدهاي اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر، مقادير ماتريس هاي Xr و Xc استاندارد شده و براي محاسبه مقادير مولفه هاي اصلي از ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي استاندارد شده استفاده مي گردد [26]. (کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی )

ضریب همبستگی از رابطه زیر محاسبه می شود:

پس از محاسبه ماتريس هاي ضريب همبستگي R2و xx ، xr مقادير ويژه و بردارهاي ويژه آنها را به كمك نرم افزار SPSS محاسبه نموديم.
ماتريس واريانس كواريانس شاخصهاي ورودي طبق رابطه (12)خواهد بود.

سوله سازی
(12)

ماتريس انحراف معيارشاخصهاي ورودي طبق رابطه (13) خواهد بود.

سوله سازی
(13)

مقاديرويژه ماتريس xc در رابطه (14)نشان داده شده است.

(14)

بردارهاي يكه ويژه نيز عبارتند در رابطه (15) نشان داده شده اند.

سوله سازی
(15)

سهم مولفه اصلي اول در بيان كل تغييرات Xc برابر با 1653000/1753700=0/94 و سه مولفه اصلی اول و دوم در بیان کل تغییرات Xc برابر با 165300+99600/1753700=0/99 خواهد بود.

بنابراين مولفه اصلي اول و دوم را انتخاب ميكنيم.

محاسبات فوق را براي ماتريس Xr نيز انجام ميدهيم. مقادير ويژه ماتريس طبق رابطه (16) خواهند بود.

(16)

بردارهاي يكه ويژه متعامد ماتريس Xr طبق رابطه (17) خواهد بود.

سوله سازی
(17)

سهم مولفه اصلي اول در بيان كل تغييرات Xr برابر با 16869+742/17633=0/99 و سهم مولفه اصلی اول و دوم در بیان کل تغییرات Xr برابر با 16869+742/17633=0/99 خواهد بود.

مولفه اصلی اول و دوم Xr به عنوان مولفه های اصلی انتخاب می شوند.

مولفه های اصلی مقادیر میانی عبارت است از PCCi = XCi eci

سوله سازی
سوله سازی
جدول (1)مولفه هاي اصلي ماتريس مقادير مياني داده هاي ورودي

مولفه هاي اصلي مقادير مياندامنه نيز درجدول (2)آورده شده است:
(کلیدواژه: سوله سازی،شرکتهای سوله سازی )

سوله سازی
سوله سازی
جدول (20) مولفه هاي اصلي ماتريس مقادير مياندامنه داده هاي ورودي

در حالت كلي مقادير مولفه هاي اصلي بازه اي درجدول (3) قابل مشاهده است كه از رابطه (18) زيرمحاسبه گرديده است:

(18)

مقادير مولفه هاي اصلي بازه اي داده هاي ورودي طبق جدول (3) خواهند بود:

سوله سازی
سوله سازی
جدول(3)مولفه هاي اصلي داده هاي بازه اي ورودی

محاسبه کارایی واحدها و شاخص بهروری مالمكوئیست (کلیدواژه: سوله سازی)

پس از كاهش ابعاد متغيرهاي ورودي و مشخص نمودن مقادير متغيرهاي ورودي و خروجي به محاسبه شاخص بهروري مالمكوئيست واحدهاي تحت ارزيابي مي پردازيم . بدين منظور نياز داريم كه 8مساله برنامه ريزي شده طبق مرجع [25] را حل نماييم. جداول ( 4و5) مقادير تابع هدف اين هشت برنامه ريزي خطي را براي هر 15واحد تصميم گيرنده نمايش مي دهد. (کلیدواژه: سوله سازی)

سوله سازی
سوله سازی
جدول (4)حدود کارايي واحدها در سال 1396بعد از اعمال فاکتور هاي انساني
سوله سازی
جدول (5) حدود کارايي واحدها در سال 1396قبل از اعمال فاکتور هاي انساني

بر اساس نتايج بدست آمده از جداول شماره (4و 5) حد بالا و پايين شاخص بهروري مالمكوئيست كه براساس روابط (16)و (17) كه در بالا بيان شد، در جدول (6)نشان داده شده است.

سوله سازی
جدول (6)حد بالا و پايين شاخص بهروري مالمکوئيست

بنابراين براي هر DMUبا داده هاي بازه اي داريم:

در اينصورت بر اساس رابطه (11)مجموعههاي رابطه (19)را خواهيم داشت.

(19)

ا توجه به اعضاي مجموعة ++ Eمي توان نتيجه گرفت كه واحدهاي تصميم گيرنده:
DMU1, DMU7, DMU8, DMU11, DMU12, DMU15در طول زمان پيشرفت داشته اند و همچنين با توجه به اعضاي مجموعة
Eمي توان نتيجه گرفت كه واحدهاي تصميم گيرنده:
. , DMU15, DMU4 , DMU3, DMU2تحت هر شرايطي پسرفت داشته اند نهايتاً با نظر كردن به مجموعة +Eميتوان دريافت كه واحدهاي DMU5, DMU6, DMU10, DMU13, DMU14در برخي نقاط پيشرفت و در برخي نقاط پسرفت داشته اند.براي پي بردن به اين مطلب كه ميزان پيشرفت اين واحدها نسبت به ميزان پسرفتشان چگونه است بايد با توجه به آنجه در بخش سوم ذكر شد، مقدار P براي اين پنج واحد تصميم گيرنده با استفاده از فرمول (19)محاسبه شود. نتيجه محاسبات در جدول (7)آورده شده است:

سوله سازی
جدول ( )7مقدار ρ

بنابراین با توجه به اطلاعات جدول(7) چون براي واحد هاي DMU6 و DMU10 مقدار ρ>1بنابراين در اين واحدها ميزان پيشرفت بيشتر از ميزان پسرفت است و براي واحدهاي DMU13 ،DMU5و DMU14 مقدار ρ < 1بدست آمد كه نشاندهنده اين است كه ميزان پسرفت براي اين واحدها از پيشرفت بيشتر است. خلاصه پسرفت و پيشرفت واحدها در جدول(8) نشان داده شده است.

سوله سازی
جدول (8) پسرفت و پيشرفت واحدها

جمع بندی و نتیجه گیری (کلیدواژه: سوله سازی)

در اين پژوهش به منظور بررسي كارايي سوله سازي و روند بهره وري در اين واحدها پرداختيم. در دوره يك ساله در 15شركت سوله سازي سطح استان لرستان در سال 1396مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به زياد بودن تعداد شاخصهاي ورودي از روش تحليل مولفه اصلي (PCA) براي كاهش ابعاد داده ها استفاده نموديم و با توجه به عدم دسترسي به داده هاي دقيق و بازه اي بودن داده هاي در دسترس از يكي از روشهاي جديد در تحليل مولفه اصلي بازه اي به نام روش MR-PCAاستفاده گرديد و بدون از دست دادن اطلاعات تعداد شاخص هاي ورودي از شش شاخص به دو شاخص كاهش يافت. براي محاسبات كارايي از مدل پايه اي CCRدر فرم پوششي و براي بررسي بهره وري از شاخص مالمكوئيست كمك گرفته شد.كه اين محاسبات براي دو زمان قبل و بعد از اعمال فاكتور هاي انساني بر روي دو مولفه ورودي هزينه ماشين آلات و نفر-ساعت مصرفي انجام شد. محاسبات بر اساس داده هاي بازه اي انجام شد. مدل اجراء شده شامل 2متغير ورودي (مولفه اصلي اول و دوم كه تركيب خطي شش متغير هزينه ماشين آلات ، نفر ساعت مصرفي، سرمايه اوليه، هزينه نيروي متخصص و هزينه مصالح مي باشند و 2متغير خروجي سود و مساحت سوله بنا شده بود.
بر اين اساس مهمترين نتايج حاصله به شرح ذيل مي باشد: , 3, DMU2 در طول زمان پيشرفت داشته اند و همچنينDMU1, DMU7, DMU8, DMU11,
DMU5, DMU6, DMU10, DMU13, DMU14 ,تحت هر شرايطي پسرفت داشته اند و واحدهايDMU15, DMU4DMU در برخي نقاط پيشرفت و در برخي نقاط پسرفت داشته اند.براي پي بردن به اين مطلب كه ميزان پيشرفت اين واحدها نسبت به ميزان پسرفتشان چگونه است با توجه به آنجه در بخش چهارم ذكر شد، مقدار ? براي اين پنج واحد تصميم گيرنده محاسبه گرديد و مشخص شد كه براي واحد هاي DMU6و DMU10مقدار ρ >1 بنابراين در اين واحدها ميزان پيشرفت بيشتر از ميزان پسرفت است و براي واحدهاي DMU14 DMU13 ، DMU5مقدار ρ < 1بدست آمد كه نشاندهنده اين است كه ميزان پسرفت براي اين واحدها از پيشرفت بيشتر است.از اين رو اعمال درست فاكتور هاي انساني در بخش هاي قابل بررسي نتيجه اي تاثير گذار در روند كارايي و بهره وري كارخانه جات دارد. اجراي دقيق و يا انتخاب درست موارد تاثيرگذار نقش بالاتري را در روند ارتقا بهره وري داشته باشند. (کلید واژه: سنجش بهرهوری سوله سازی،شرکتهای سوله سازی)

نویسندگان: امیر عزیزی ، شقایق رهنما ، شروین رزاقی

مراجع (کلیدواژه: سوله سازی)

1. Rahman, C. M., Uddin, S. M., & Iqbal, M. (2014), “Importance of human factors industrial engineering and design,” SEU J Sci Eng, 8(1-2), 7-13. in

2. International Ergonomics Association: IEA. Definition and Domains of Ergonomics Retrieved from: http://www.iea.cc/whats/index.html; 2000..

3. Human Factors and Ergonomics Society (2016), “HFES. Definitions of Human Factors and Ergonomics,” http://www.hfes.org/Web/EducationalResources/HFEdefinitionsmain.html.

4. Schrage D. (2012), “Aerospace systems engineering, product lifecycle engineering with product lifecycle management. Introduction to aerospace systems engineering,” Atlanta, GA Georgia Institute of Technology.:

5. Proctor, R., Zandt, T. (2018), “Human Factors in Simple and Complex Systems,” Third Edition. Boca Raton: CRC Press.
6. عزيزي، ا، و همكاران (” ،)1396مروري بر مطالعات لباسهاي هوشمند و كاربردهايي از اينترنت اشياء،” سومين كنفرانس بينالمللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران، ايران، 7و 8دي.

7. Caves, D. W., Christensen, L. R., & Diewert, W. E. (1982), “The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity,” Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1393-1414.

8. Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., & Zhang, Z. (1994), “Productivity growth, technic progress, and efficiency change in industrialized countries,” American economic review,al 84(1), 66-83.

9. Hadi-Vencheh, A. and Foroughi, A., A. (2006), “A generalized DEA model for
inputs/outputs estimation,” Journal of Mathematical and Computer modeling, vol 43, 447 457.-

10. Cinca, C. Serrano, & Molinero, C. M. (2004), “Selecting DEA specifications and ranking units via PCA,” Journal of the Operational Research Society, Vol. 55, No. 5, pp. 521–52.

11. Jenkins, L., & Anderson, M. (2003), “A multivariate statistical approach to reducing the number of variables in data envelopment analysis,” European Journal of Operation Research, 147(1), 51-61.al

12. خزايي، م، و ايزدبخش، ح. (” ،)1388رتبه بندي كامل واحدهاي تصميم گيري با تركيب DEA دوره ،1شماره ،2بهار و تابستان، .70-55 چندهدفه و “،PCAنشريه مديريت صنعتي،


13. Despotis, D. K., & Smirlis, Y. G. (2002), “Data envelopment analysis with imprecise data European Journal of Operational Research, 140(1), 24-36.,”

14. D’Urso, P., & Giordani, P. (2004), “A least squares approach to principal compone analysis for interval valued data,” Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 70(2),nt 179-192.

15. Burkill, J. C. (1924), “Functions of Intervals”, Proceedings of the London Mathematical Society, 22, 375-446.

16. Navabakhsh, M., Lotfi, F. H., Allahviranloo, T., Balf, F. R. & Rezai, H. Z. (2007), “The outputs estimation and improvement of efficiency on interval data in DEA,” International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol. 2, No. 4, pp. 195-201.

17. Gioia, F., & Lauro, C. N. (2006), “Principal component analysis on interval
data,” Computational Statistics, 21(2), 343-363.
18. Young, R. C. (1931), “The algebra of many-valued quantities,” Mathematische Annalen, 104(1), 260-290.

19. Sunaga, T. (1958), “Theory of interval algebra and its application to numerical analysis,” RAAG memoirs, 2(29-46), 209.

20. Moore, R. E. (1966), “Interval Analysis Prentice-Hall Englewood Cliffs,” NJ Google Scholar.

21. Cazes, P., Chouakria, A., Diday, E., & Schektman, Y. (1997), “Extension de l’analyse en composantes principales à des données de type intervalley,” Revue de Statistique appliquée, 45(3), 5-24.


22. Douzal-Chouakria, A. (1998), “Extension des méthodes d’analyse factorielles à des données de type intervalley,” (Doctoral dissertation, Paris IX Dauphine).

23. Lauro, C. N., & Palumbo, F. (2000), “Principal component analysis of interval data: a symbolic data analysis approach,” Computational statistics, 15(1), 73-87.

24. Palumbo, F., & Lauro, C. N. (2003), “A PCA for interval-valued data based on midpoin and radii,” In New developments in Psychometrics (pp. 641-648), Springer, Tokyo.ts

25. Cooper, W.W., Seiford L.M., Tone K. (2000), “Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications,” References and DEA Solver Software, Boston. Kluwer Academic publisher.


26. Kearfott, R. B., & Kreinovich, V. (1996), “Applications of interval computations: An introduction,” In Applications of Interval Computations (pp. 1-22). Springer, Boston, MA