021-4762 0005 info@soole-saz.com

برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار ذیل محاسبه می شود که در نمودار NSPSM (Needed Steel Per Square Meter)  فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع است. محاسبه وزن سوله

مفروضات فرمول محاسبه وزن سوله

ثوابت فرض شده در فرمول های تجربی ارئه شده: مفروضات فنی در محاسبه و استخراج این روابط عبارت است از

 • سقف سوله باید شیبدار دوطرفه، هشتی با شیب 20 درجه باشد
 • بار جرثقیل در طراحی دیده نشده است
 • هیچ ستون میانی در دهانه وجود ندارد
 • هیچ طبقه و نیم طبقه ای در طراحی دیده نشده است
 • بار مرده سقف 30 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است
 • روش طراحی LRFD است
 • معیار ضوابط طراحی بر اساس مقررات ملی ساختمان سال 92 و نشریه 325 است
 • نوع دهانه در نظر گرفته شده آکس به آکس است
 • محل ساخت فرضی شهر تهران است: بنابراین زلزله ،سرعت باد، و مقدار برف بر اساس شهر تهران و مطابق آیین نامه های مذکور فرض شده است
 • در تحیل سوله آنالیز P-Delta در نظر گرفته شده است
 • استرات های سقفی پیوسته، سراسری و مقطع آن قوطی بر اساس ظرفیت درج شده است.

نکته: تمامی واحد های قید شده در این مقاله به کیلوگرم و متر است

پس کافی است ابعاد سوله مورد نظر خود را داشته باشید: برای محاسبه وزن اسکلت کافی است مراحل زیر را دنبال کنید

محاسبه وزن اسکلت سوله

 1. مساحت زیربنای سوله را محاسبه کنید
 2. مقدار NSPSM را از روی نمودار پیدا کنید که برای این کار کافی است طول سوله را در محور افق نمودار پیدا کرده و از روی منحنی مقدار NSPSM را پیدا کنید
 3. مساحت محسبه شده در مرحله 1 را در NSPSM محاسبه شده در مرحله 2 ضرب کنید

مقدار محاسبه شده وزن اسکلت سوله مورد نظر شما خواهد بود

همانطور که در تصویر می بینید نمودار سوله مذکور از روی داده های سوله های ساخته شده در سوله ساز محاسبه شده و به روش رگرسیون غیر خطی معادله خط استخراج شده است که در معادله مقدار X طول سوله است، لذا درصورتی که ماشین حساب مهندسی در دسترس دارید میتوانید با جایگذاری طول سوله در معادله NSPSM را با ضریب خطای قید شده در زیر معادله که مقدار R محاسبه کنید، R در واقع ضریب همبستگی معادله و به بیانی دیگر مربع خطای معادله بدست آمده است که مقدار آن هرچقدر به عدد 1 نزدیک باشد معادله دقیقتر و هر چقدر به صفر نزدیک باشد خطای معادله برای محاسبه NSPSM افزایش می یابد

علت تغییرات مقدار NSPSM در طول سوله چیست؟

این روش محاسبه وزن اسکلت با فرض هم تیب بودن فریم های سازه ای در طول سوله است لذا قاب های انتهایی و ابتدایی سوله که از نظر مقدار فولاد با قابهای میانی برابر است و قابهای ابتدایی و انتهایی از نظر طراحی و بار موجود Over Design و داری مصالح فولادی اضافه است لذا می توان اینگون فرض کرد که با افزایش طول سوله تا محدوده ای (که آن محدوده، محدوده طول بهینه سوله است) باعث تقسیم این اضافه فولاد در سطح و تغییر مقدار NSPSM می شود اما با این همه با توجه به تحلیل حرارتی بکار رفته در طراحی و ساخت این سالن ها در طول های زیاد مقدار NSPSM بعلت وارد عمل شدن نیروهای حاصل از تغییرات دما از محدوده ای بیشتر دچار افزایش می شود.